Concedides les ajudes d´ECONAP. Programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

El passat 1 de juliol es va publicar la d´ajudes a Programes d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l’Ordre 21/2016, de 20 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a la qual vam concórrer per buscar finançament per desenvolupar l’ocupació amb suport dins del nostre Servei de formació, inserció i acompanyament Laboral.

Posteriorment, en data de 13 d’octubre de 2022, se’ns va notificar la concessió d’aquestes ajudes, per un import d’11.201,02, per a desenvolupar aquest programa al llarg de 2022 – 2023.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions
destinades a fomentar els projectes d’ocupació amb suport en empreses
del mercat ordinari de treball en l’àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana.

Les persones destinatàries finals dels projectes d’ocupació amb
suport en empreses del mercat ordinari de treball són les persones amb
diversitat funcional.

Els projectes d’ocupació amb suport es fonamentaran en un sistema de suport individualitzat, consistent en la provisió de l’ajuda imprescindible proporcionada a la persona amb diversitat funcional perquè puga desenvolupar per si mateixa una activitat laboral. A aquest efecte, l’associació els proporciona, almenys, les actuacions següents:
a) Adquisició i enfortiment de les habilitats laborals després de la
incorporació al lloc de treball.
b) Acompanyament i entrenament en el mateix lloc de treball, així
com en altres situacions naturals considerades en el pla personal de
treball.
c) Assessorament a l’empresa en l’adaptació del lloc de treball.
d) Cerca de suports naturals de l’entorn laboral i social, per al manteniment
de la inserció laboral.

Els projectes d’ocupació amb suport perseguiran una integració
relacional i completa en l’empresa, amb retirada progressiva del preparador laboral a mesura que el procés es faça efectiu. A aquest efecte,
s’avaluaran de forma preventiva les necessitats de les persones treballadores i de les entitats ocupadores, així com de detecció de situacions
conflictives i l’aplicació de mesures correctores.

El projecte es dirigiran a donar suport de persones que inicien la
seua relació laboral o a la continuïtat del suport de persones ja inserides,
en ambdós casos durant els primers 24 mesos a comptar des de l’inici
de l’acompliment del lloc de treball.

No se admiten más comentarios