PROGRAMA DE SUPORT A COL·LECTIUS VULNERABLES: PERSONES DESOCUPADES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (CID 346)

Aquesta actuació s´enmarca dins del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Financiat per la UE-NEXT GENERATION

El passat 28 de març de 2023 es va publicar la resolució, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions destinades al finançament de nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat, col·lectius vulnerables (C23.I4), per a persones inscrites en els Espai Labora pertanyents a col·lectius vulnerables en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Objectiu CID 346), la qual la nostra associació va concòrrer per finançar aquest projecte que s´enmarcar dins del nostre servéis de formació, inserció i acompanyament laboral.

Posteriorment, en data de 14 del juny, sen´s va notificar la concesió de la solicitud d´aquesta subvenció per a poder desenvolupar aquest projecte.

L´objecte de les subvencions regulades en aquesta resolució és promoure el desenvolupament de projectes integrals d’ocupació, per mitjà de la realització d’itineraris individuals i personalitzats d’ocupació adreçats a col·lectius vulnerables, persones amb diversitat funcional, incloses les persones amb trastorn mental inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’afavorir la seua ocupabilitat per mitjà d’accions d’informació, orientació, formació i acompanyament, o altres procediments, que els proporcionen les eines necessàries per a fer una recerca activa d’ocupació de manera autònoma, i que permeten que les persones a orientar detecten i dinamitzen iniciatives d’autoocupació en les accions i itineraris previstos en aquesta resolució.

Aquestes subvencions s’inclouen en el component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», en la línia d’inversió C23.I4 «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat: col·lectius especialment vulnerables», aprovat per la Comissió Europea i dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a Espanya, aprovat per l’Acord de Consell de Ministres, objecte de finançament per mitjà dels recursos financers derivats de
l’Instrument financer NextGenerationEU, que inclou com a element central el Mecanisme de recuperació i resiliència.

L´itinerari individualitzat i personalitzats d’ocupació de les persones participants, inclouran accions d’informació, orientació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació, accions de formació, així com, si és el cas, altres accions facilitadores de la inserció laboral que duguen a terme les entitats beneficiàries a favor de les persones participants. L´itinerari individualitzat es divideix en dos blocs. Un d´orientació que consta de 10 hores i un altre de formació de 50hores.

L´import concedit va ser de 78.000€, per atendre a 60 persones al llarg dels messos de juny, julio agost i septembre de 2023.

Qualsevol persona amb discapacitat igual o superior al 33%, que estiga inscrita en labora com a demandant d’ocupació, i vulga participar en aquest programa ha de posar-se amb contacte amb nosaltres per poder inscriure’s i realitzar l´itinerari que començara en el mes d’octubre.

No se admiten más comentarios